Общо показвания

Информация за проекта


Многостранно партньорство по секторна програма " Коменски ", Програма " Учене през целия живот " : "ICT-based Educational Application for Mathematics " 2013-2015, е най - новият проект, по който започна работа Частна детска градина " Цветни песъчинки " Варна. Партньори по проекта са учебни заведения от Румъния, Германия, Италия, Хърватия, Турция и България. Целта на този проект е създаване, въвеждане и използване на иновационни методи за обучение по математика на децата, учениците и студентите.

Партньорски училищни екипи 
от шест европейски държави

                        България                 Германия                   Италия                                                              
http://www.pesachinki.com/   http://www.goetheschule-wetzlar.eu/    http://www.delprete.gov.it/
        Румъния                        Турция                        Хърватия
http://www.isjbotosani.ro/       https://www.here.com/croatia/mikleus/education-facility/osnovna-skola-mikleus--191u2hem-94c7aab36bf545128cf0c539f803eaf1?x=ep&map=45.61414,17.80706,16,normal


Общи цели:

  1. Да улесни достъпа на учители и деца до информация за функционирането на други образователни системи.
  2. Да даде възможност за контакт с други европейски култури.Да развива културното разнообразие и многоезичие.
  3. Да подобри качеството на математическото образование в детските градини, използвайки активни методи за учене и нови технологии за информация и комуникация и по-добра организация на учебния процес.
  4. Да покаже, че ИКТ средствата са по-ефективни от класическите за преподаване на математиката в детската градина.

Няма коментари:

Публикуване на коментар